Holmen oikeuslaitoksen ilmoitukset

Tähän viestiketjuun ilmoitetaan Holmen kuningaskunnan oikeuslaitoksen ilmoitukset, lainmuutokset ym. asiat.

 • Muutettu pakkokeino- ja vankeuslain pykäliä 2 ja 5. Pidätyksen ja tutkintavankeuden enimmäisajasta voi nyt painavin syin poiketa valtakunnankanslerin luvalla, eikä myöskään oikeus tuomita rikoksesta vanhene henkilön oltua liian kauan tutkintavankeudessa.
10

Kansan keskuudessa on ilmennyt epäselvyyksiä koskien Holmen oikeusjärjestelmää ja sen vastuualueita. Selvennettäköön sitä siis tässä ns. rautalankamallilla, jotta kaikki ymmärtäisivät järjestelmän eikä epäselvyyksiä jäisi.

Holmen oikeuslaitos on pääosin jaettu kahteen eri jaostoon: Kuninkaankaartiin sekä vartiostoon. Näistä lisää:

Kuninkaankaarti on valtakunnan ylintä sotilaselintä edustava järjestö. Se ei pääsääntöisesti puutu tavallisiin rikoksiin, vaan vastaa lähinnä valtakunnan turvallisuuteen liittyvästä tiedustelusta ja näiden rikoksien tutkinnasta. Kuninkaankaartin toiminta on enimmäkseen korkeimman luokan salassapidettävää, eikä toiminnasta puhuta ulkopuolisille kuin pakottavissa tapauksissa. Kuninkaankaartia johtaa kaartinkomentaja (kirjoitushetkellä Melee69), mutta he kuitenkin vastaavat ja raportoivat toiminnastaan myös valtakunnankanslerille (kirjoitushetkellä Dunlew). Kuninkaankaarti toimii koko Holmen kuningaskunnan alueella (mukaanlukien Pohjolan osavaltio), poiketen vartiostosta. Kuninkaankaartin jäseniä kutsutaan kaartilaisiksi.

Vartiosto vastaa oman kaupunkinsa sisällä tapahtuvien rikoksien tutkinnasta ja käsittelystä. Tällä hetkellä vartiostot löytyvät Holmen sekä Roudan kaupungeista, ja niitä johtavat vartiostonkomentajat Holmen alueilla (kirjoitushetkellä Tsares Holmessa) sekä luutnantit Pohjolan osavaltiossa (kirjoitushetkellä Steevu Roudassa). Vartiostonkomentaja/luutnantti raportoi ja vastaa toiminnastaan suoraan sekä kaartinkomentajalle että valtakunnankanslerille. Vartiostolle kuuluu rikosten tutkinta, jonka jälkeen rikosasiat viedään eteenpäin valtakunnankanslerin tai tuomarin käsiteltäväksi. Jokaisella vartiostolla on toimintavaltaa vain oman kaupunkinsa sisällä, toisin kuin kuninkaankaartilla jonka toimivaltuudet ulottuvat koko kuningaskuntaan. Vartiostonkomentajaan/luutnanttiin tuleekin ensisijaisesti ottaa yhteys asioissa kuten rikosilmoitukset, kuulustelut ja tilanteet joissa olet joutunut rikoksen uhriksi. Vartiostojen jäseniä kutsutaan Holmen alueella vartijoiksi, Pohjolan osavaltiossa kasakoiksi.

Kaartinkomentaja johtaa jo aiemmin mainittua kuninkaankaartia. Hän vastaa oikeuslaitoksen niinsanotuista "käytännön" hommista, kuten konkreettisesta tiedustelusta ja rikollisten kiinnisaamisesta mikäli vartiosto ei voi asiaa hoitaa.

Valtakunnankansleri hoitaa enimmäkseen koko oikeuslaitoksen "paperihommia". Hänen vastuulleen kuuluvat asiat kuten lain säätäminen ja sen tulkinta, oikeudenkäynnit, lainmuutokset, tiettyjen oikeuslaitoksen budjettien ja raha-asioiden hoitaminen sekä tarvittavien pöytäkirjojen hoitaminen. Valtakunnankansleri ei pääsääntöisesti vastaa käytännön asioista kuten kotietsintöjen hoitamisista tai rikollisten pidättämisestä.

Vaikka kaartinkomentajan ja valtakunnankanslerin tehtävät ovat jaettuja, ne eivät suinkaan ole absoluuttisia vaan molemmat virkamiehet hoitavat tarvittaessa kollegansakin työtehtäviä. Mikäli siis tarvitset apua esimerkiksi kaartinkomentajalta, ei ole suinkaan mahdotonta kysyä asiasta valtakunnankanslerilta. Molemmilla on kuitenkin omissa työalueissaankin kovasti kiireitä, joten vastaus saattaakin olla asian delegointi siitä vastaavalle henkilölle.
Sekä kaartinkomentajalla että valtakunnankanslerilla on oikeus määrätä ja hallita kotietsintöjä, etsintäkuulutuksia, karkoituksia ja kuulustella rikollisia. Tarkempaa tietoa molempien oikeuksista ja työtehtävistä löytyy wikistä, Holmen kuningaskunnan sivuilta.

Holmen oikeuslaitoksen Pohjolan osavaltion korruptiota koskeneen tutkinnan seurauksena Pohjolan vartiosto on toistaiseksi asetettu virkavapaalle ja Luutnantti Steevu on siirretty syrjään osavaltion väliaikaisesta johtoasemasta.
Vartioston työntekijät voivat keskustella uuden kuvernöörin ja sitä myöten kuninkaan kanssa mahdollisesta jatkosta vartioston työntekijöinä.

Holmen pitkäaikainen kaartinkomentaja Melee69 on tänään eronnut virastaan.
Hänen seuraajakseen on nimitetty Tomatti.

Nyt kun kuningaskunnan lääneihin on saapunut omia lakikokoelmia (kirjoitushetkellä vain Alveroniassa), selvennettäköön vielä että Holmen lakikokoelma pätee koko kuningaskunnan alueella mukaanlukien läänit, ja läänikohtaiset lait tulevat vasta näiden jälkeen. Lääneissä ollessasi sinun tulee siis noudattaa sekä kuningaskunnan lakia, että mahdollisesti olemassaolevaa läänin lakia. Läänien johtajien kanssa on tarkistettu etteivät lait mene ristiin Holmen lakikokoelman kanssa, joten samoja rikoksia laeissa ei kuitenkaan ole vaan läänien lait ovat lähinnä täydennyksiä kuningaskunnan lakiin.

Mikäli läänissä on oma lakikokoelma mutta ei vielä toiminnassa olevaa vartiostoa, läänilakien rikkomusten tutkinnat hoitaa Kuninkaankaarti. Rikosilmoitukset näistä voi toimittaa Holmen oikeustalon portilla sijaitsevaan postilaatikkoon. Kysymyksissä liittyen ylläoleviin asioihin voitte olla yhteydessä allekirjoittaneeseen taikka kaartinkomentajaan.

 • Lakiin lisätty mahdollisuus tuomita vähäpätöisestä rikoksesta minimirangaistusta pienempi rangaistus poikkeustapauksissa
 • Selvennetty vapaudenriiston teonkuvauksen sanamuotoja

Haarniskan käytöstä Holmen alueella on tullut paljon kysymyksiä joten selvennetään hieman:
Koko Holmen alueella on oletuksena voimassa kaikkia koskeva haarniskan käyttökielto. Lääninherroilta(ja kuvernööreiltä) voit hakea kirjallista haarniskalupaa joka on voimassa vain kyseisen läänin alueella.
Holmen hallintolääniin ei voi erikseen hakea haarniskalupaa, vaan kaarti myöntää koko Holmen kuningaskuntaa koskevia haarniskalupia jotka ovat samalla myös ainoa erillisoikeus käyttää haarniskaa Holmen hallintoläänin alueella. Lupia voi hakea jättämällä kirjallisen vapaamuotoisen hakemuksen Holmen oikeustalon portin suppilo-arkkuun. Haarniskaluvat ovat aina kirjallisia ja jos itselläsi on omasta mielestäsi luvat mutta kirjallista versiota ei löydy ole yhteydessä Holmen kaartiin.
Lisäksi kuningaskunnan korkea-arvoisilla virkamiehillä tai läänien työnsä puolesta selkeästi sitä tarvitsevilla työntekijöillä eli pääasiassa vartiostoilla on oikeus käyttää haarniskaa koko Holmen kuningaskunnan alueella ilman erillistä lupaa. Myös lääninherroilla, kenraalikuvernööreillä ja heidän mahdollisilla neuvonantajilla tai vastaavilla päätoimisilla avustajilla on tähän oikeus.

Ja ilmeisesti täytyy vielä täydentää tuota Dunlewin aikaisempaa viestiä:
Valtakunnankanslerilla on käytännössä oikeudet kaikkeen niin kauan kun niille löytyy lailliset perusteet ja asia on kuningaskunnan intressi.
Kaartinkomentajalla on käytännössä oikeudet kaikkeen niin kauan kun niille löytyy lailliset perusteet ja asia on kuningaskunnan intressi.
Oikeuslaitos ja valtakunnankansleri kuitenkin vastaa pääosin rikosten tutkimisesta, kun taas kaartinkomentaja ja kaarti on tietynlaisena koko Holmen kuningaskunnan laajuisena vartiostona toimimisen lisäksi myös Kuninkaan oikea käsi oli kyseessä sitten mikä tahansa asia.

 • Lakiin lisätty mahdollisuus osavaltioille hoitaa vähäisistä rikoksista oikeudenkäynnit omalla alueellaan, omalla tuomarillaan
 • Selvennetty sanamuotoja alueiden omista lisälaeista
 • Lisätty tuliaseiden kantaminen samaan rikosnimikkeeseen haarniskan käyttökiellon kanssa
 • Kovennettu rautahaarniskan ja tuliaseen luvattoman käytön rangaistusta, lisätty rikosvälineiden takavarikointi

Lupia tuliaseisiin (tällä hetkellä vain piilukkopistooli), voi tästä hetkestä lähtien hakea haarniskalupien tapaan valtiolta. Tuliasehakemukseen vaaditaan erittäin hyvät perustelut, ja hakemuksen voi jättää oikeustalon portin suppiloarkkuun. Hyväksytty hakemus on voimassa 3kk kerrallaan, ja siitä peritään 100p lupamaksu. Oikeuslaitoksen työntekijöillä sekä kuninkaanneuvoston jäsenillä on automaattisesti ammattinsa puolesta lupa kantaa tuliaseita samalla tavoin kuin rautahaarniskoja.

Edelliseen viestiin lisäten:

 • Tuliaseiden valmistus on sallittua vain virallisesti seppänä toimiville henkilöille
 • Tuliaseita saa myydä, lahjoittaa tai vaihtaa kuka tahansa (sepät, tai oman aseensa jälleenmyyvät) mutta myyjän (aseen antajan) on tarkastettava ostajan (aseen saajan) kirjallinen, voimassaoleva ja kaartin myöntämä tuliaselupa
 • Lisätty tuliaseiden luvaton valmistus tai myynti rikoksiin

Muistutuksena kaikille että Holmen kuningaskunnan kaikki lupahakemukset Holmen oikeustalon takaportin vieressä olevaan suppiloarkkuun tai henkilökohtaisesti toimitettuna Kaartinkomentajalle, Valtakunnankanslerille tai viime kädessä Kuninkaalle

Pohjolan osavaltion alueella Kenraalikuvernööri myöntää luvat.
Holmen oikeuslaitokselta haettu lupa koskee myös Pohjolan osavaltion aluetta

Holmen kuningaskunta on viimehetkinä osoittautuneen Itämaan aggressiivisuuden vuoksi joutunut turvautumaan normaalista poikkeaviin toimiin. Itämaa on osoittanut kiinnostusta selkeästi Holmen alueella sijaitsevaan Aulen kaupunkiin, joka on johtanut aseelliseen konfliktiin Itämaan aloitteesta.

Holmi ei suvaitse minkäänlaisia omien alueidensa sisäpuolelle kohdistuvia valtionrajarikkeitä. Tällä päivämäärällä Itämaata vastaan on julistettu seuraavat vaatimukset:

 • Joukkojen vetääntyminen Holmen alueelta, Aulen kaupungista

 • Kaiken vastarinnan lopettaminen Holmea puolustavia joukkoja vastaan

 • Valtionrajoja loukanneiden henkilöiden luovuttaminen Holmeen

Mikäli näitä ehtoja ei toteuteta 3.8 kello 23.59 mennessä, Holmi tulee käyttämään suurinta mahdollista voimaa Itämaata vastaan omien alueidensa puolustamiseksi.

Holmessa 3.8.2021
Valtakunnankansleri Dunlew & muu kuninkaan neuvosto

Koko Itämaan aluetta vastaan on myöskin tällä päivämäärällä julistettu täydellinen, koko valtiota ja kaikkia hyödykkeitä koskeva kauppasaarto. Kaikenlainen kaupakäynti, mukaanlukien myynti, ostaminen ja vaihtokauppa on ehdottomasti kielletty Itämaan ja sen asukkaiden kanssa. Laki koskee myös kauppa-arkkuja, ja pätee sekä Holmen että Pohjolan asukkaisiin ja alueisiin.
Lain rikkojia rangaistaan lainsuojattoman auttamisesta säädetyn lain mukaan, josta vähimmäisrangaistukseksi on säädetty 5vrk vankeutta sekä 250p sakot.

Holmi on sopinut Itämaan kanssa yhteisestä etsintäkuulutusjärjestelmästä, jossa valtiot vastavuoroisesti etsintäkuuluttavat myös toisessa valtiossa etsintäkuulutetut, mikäli tietot ehdot täyttyvät. Tämä tulee näkymään myös Holmen etsintäkuulutuksissa, joissa mainitaan erikseen mikäli rikos on tapahtunut Itämaassa.